Ētikas kodekss

 
ar RP SIA “Rīgas Dzemdību nams”
2009.gada 15.jūnija
valdes sēdes lēmumu Nr.1, protokols Nr.9,
GROZĪJUMI
ar 2012.gada 22.marta
valdes sēdes lēmumu Nr.1, protokols Nr.6
                                                                                                                                                                                                                                              
Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Rīgas Dzemdību nams”
 

ĒTIKAS KODEKSS

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šī Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Dzemdību nams” (turpmāk tekstā – Dzemdību nams) amatpersonu un darbinieku (turpmāk tekstā – darbinieki) ētikas un uzvedības pamatprincipus, normas, kā arī ieteikumus, kuri jāievēro savstarpējā saskarsmē, attieksmē ar pacientiem un klientiem.

2. Ētikas kodeksa pamatprincipu ievērošana veicina Dzemdību nama uzdevumu sekmīgu izpildi, darbinieka likumīgu un godprātīgu darbību sabiedrības interesēs. Dzemdību nama ētikas pamatprincipi ir:

2.1. neatkarība un neitralitāte;

2.2. profesionālā kompetence un pienācīga rūpība;

2.3. konfidencialitāte;

2.4. lojalitāte;

2.5. profesionāla rīcība.

3. Ārstniecības personu profesionālās ētikas pamatprincipus papildus nosaka Ženēvas deklarācija, Starptautiskais Medicīnas ētikas kodekss, Helsinku deklarācija (par biomedicīnas pētījumiem), Latvijas Ārstu ētikas kodekss, kā arī Hipokrāta zvērests.

4. Ētikas kodeksā noteiktie pamatprincipi, normas un ieteikumi ir saistoši Dzemdību nama darbiniekiem. Situācijās, kuras nav minētas šajā kodeksā, darbinieki rīkojas atbilstoši vispārējās uzvedības normām.

 

II. Ētiskas rīcības pamatprincipi

 5. Dzemdību nama darbinieki  veic  savu darbu atbilstoši  profesionālajai   kompetencei, kapitālsabiedrības interesēm, ētikas pamatprincipiem un normām.

 6. Neatkarība un neitralitāte:

darbinieki  ir neatkarīgi un neitrāli  savā rīcībā, profesionālajā darbībā un lēmumos. Savos spriedumos darbinieks ievēro spēkā esošos Eiropas Savienības, Latvijas Republikas normatīvos aktus un Dzemdību nama iekšējos normatīvos aktus, kā arī šī Ētikas kodeksa pamatprincipus un normas. Darbinieks neietekmējas no piederības partijām, politiskām kustībām un organizācijām, norobežojas no personīgajām interesēm un citas ārējās ietekmes.

7. Profesionālā kompetence un pienācīga rūpība:

darbinieki augstu vērtē profesionālu un radošu darbu, tiecas to veikt ar pienācīgu rūpību un godprātīgi, izmantojot labāko pieredzi un praksi, nodrošinot Dzemdību nama darba kvalitāti un pacientu apmierinātību. Darbinieki regulāri paaugstina kvalifikāciju, lai nodrošinātu savu un kopējo Dzemdību nama darba kvalitāti. Darbinieki veicot darbu, rīkojas atbilstoši profesionālajai kompetencei un uzņemas atbildību par savu turpmāko profesionālo attīstību, veicinot medicīnas progresu kopumā. Darbinieki pilnveido savas zināšanas, ņemot vērā Dzemdību nama darbības mērķus un galvenos uzdevumus.

8. Konfidencialitāte:

darbinieki ievēro konfidencialitāti un rūpējas par informācijas, kas veicot darba pienākumus nonākusi viņu rīcībā, aizsardzību, kā arī saņemto informāciju neatklāj citām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus un neizmanto personiskajās interesēs. Pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas, darbinieku pienākums ir saglabāt konfidencialitāti par iegūto informāciju, kas nonākusi viņu rīcībā darba tiesisko attiecību laikā.

9. Lojalitāte:

darbinieks ir lojāls pret Dzemdību namu, arī savos publiskajos izteikumos, ievēro Dzemdību nama darbības mērķus un pamatvērtības. Saskarsmē ar citām personām izturas ar cieņu, ievērojot profesionālās prasības un darba pienākumus. Darbiniekam ir pamats lepoties ar iespēju strādāt Dzemdību namā, apzinoties, ka kopīgais darbs veicina sabiedrības veselību, tai skaitā jaundzimušo veselību. Darbinieki rīkojas tā, lai tiktu saglabāta un vairota sabiedrības uzticība Dzemdību namam. Lojalitāte nozīmē ne tikai vadītāju uzticēto pienākumu un norādījumu izpildi, bet arī radošu atbalstu, līdzdalību un padomu attiecībās ar Dzemdību nama vadību un kolēģiem.

10. Profesionālā rīcība:

darbinieks, veicot darba pienākumus, neizmanto līdzekļus, kas varētu diskreditēt viņa profesiju vai Dzemdību namu, nepārvērtē savas darba spējas, kvalifikācijas līmeni vai iegūto pieredzi, nenoniecina citu darbinieku darbu. Darbinieki neiesaistās darbībā vai pasākumā, kas varētu mazināt viņu godprātību, profesionalitāti un neatkarību vai mazināt Dzemdību nama reputāciju. Darbinieki atbalsta citu darbinieku darbu, izvairās kritizēt savu kolēģi nedodot iespēju viņam sevi aizstāvēt.

         

III. Darbinieku savstarpējās attiecības

11. Darbinieku savstarpējās attiecības balstītas uz taisnīgumu un labvēlību, kas nepieļauj nekādu diskriminējošu rīcību attiecībā uz citādu nacionalitāti, dzimumu, vecumu, atšķirīgām fiziskajām spējām, seksuālo orientāciju, politisko, filozofisko vai reliģisko pārliecību.

12. Ar oficiālai darba videi piemērotu uzvedību, izskatu un stāju darbinieki apliecina profesionālās vērtības un Dzemdību nama darba kultūru.

13. Darbinieki iejūtīgi izturas pret citām personām, ciena tās un neaizvaino. Par nepieļaujamu atzīstama uzmācīga un aizvainojoša rīcība, it īpaši, ja tā netiek pārtraukta pēc citas personas aizrādījuma.

14. Darbinieki nelieto valodu, žestus un mājienus, kas varētu būt aizskaroši citu personu pašcieņai.

15. Diskusijas notiek atklātības, sapratnes un koleģialitātes gaisotnē, ieklausoties otra teiktajā un godprātīgi argumentējot savu viedokli.

16. Konfliktus, ja tādi ir, Dzemdību nama iekšienē un ārpus tā, darbinieki risina konstruktīvas sadarbības ceļā, veicinot situācijas jēgpilnu atrisinājumu.

17. Darbinieki neizmanto savtīgos nolūkos padotā un vadītāja attiecības, kolēģu nekompetenci, kļūdas vai pieredzes trūkumu.

18. Darbinieki godīgi atzīst savu neētisko vai kļūdaino rīcību un iespēju robežās labo to.

19. Dzemdību nama vadība veicina publiskas atzinības izteikšanu darbiniekiem par sekmīgu pienākumu pildīšanu, radošu pieeju un iniciatīvu.

20. Darbinieki ārpus darba laika izvairās no tādām situācijām, kuras neatbilst vispārpieņemtajām uzvedības normām un tādējādi var negatīvi ietekmēt Dzemdību nama tēlu un darbinieka statusu.

 

IV. Darbinieku tiesības un pienākumi

21. Katram Dzemdību nama darbiniekam ir tiesības:

21.1. pieņemt patstāvīgus lēmumus vai piedalīties lēmumu pieņemšanā atbilstoši profesionālajai un amata kompetencei;

21.2. brīvi izteikt un argumentēti aizstāvēt viedokli atbilstoši profesionālajai un amata kompetencei;

21. 3. saņemt adekvātu padarītā darba novērtējumu un cieņas pilnu attieksmi;

21.4. uz privātās dzīves neaizskaramību. 

22. Katra Dzemdību nama darbinieka pienākums ir:

22.1.   risināt problēmas un uzklausīt citu uzskatus savstarpējās cieņas, atklātības, sapratnes un koleģialitātes gaisotnē;

22.2. ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas;

22.3. ieverot profesionālo etiķeti un darba kultūru;

22.4. ievērot ētikas principus, veicot biomedicīnas pētījumus;

22.5. veicināt koleģiālas savstarpējās attiecības;

22.6. konstruktīvi risināt konfliktus;

22.7.  neizmantot savtīgos nolūkos koleģiālās, padotā un vadītāja attiecības, kolēģu nekompetenci, kļūdas vai pieredzes trūkumu;

22.8. sniegt informāciju likumos noteiktajā kārtībā par tai zināmiem koruptīviem nodarījumiem un par valsts vai pašvaldības amatpersonu iespējamu atrašanos interešu konflikta situācijās.

23. Dzemdību nama valdes locekļu un struktūrvienību (nodaļu, daļu) vadītāju pienākums ir:

23.1.  informēt padotos par Dzemdību nama turpmāko rīcību un attīstības perspektīvām;

23.2. sniegt darbiniekiem darbam nepieciešamo un aktuālo informāciju;

23.3. veicināt darbinieku profesionālo un personības izaugsmi;

23.4. atbalstīt darbinieka radošo pieeju un iniciatīvu;

23¹. Dzemdību nama valdes locekļu un Dzemdību nama amatpersonu pienākums ir nepieļaut vai novērst iespējamu nonākšanu interešu konflikta situācijā.

 

V. Noslēguma jautājumi

24.   Ētikas kodeksa īstenošana ir atkarīga no katra darbinieka apzinīguma, paškontroles, pašpilnveides un spējas izprast situāciju. Dzemdību nama vadība ar savu paraugu un darba organizāciju veicina Ētikas kodeksa principu un normu ievērošanu.

25. Dzemdību nama personāla vadītājs iepazīstina visus Dzemdību nama darbiniekus ar šo Ētikas kodeksu. Darbinieki ar savu parakstu apliecina, ka ievēros Ētikas kodeksā noteiktās normas.

26. Sūdzības  par šajā Ētikas kodeksā noteikto pamatprincipu un normu pārkāpumiem izskata Dzemdību nama Ētikas komisija saskaņā ar tās nolikumu.

27. Dzemdību nama  kvalitātes  sistēmu vadības  speciālistam iekļauj Ētikas kodeksu Dzemdību nama darbību reglamentējošo iekšējo procedūru reģistrā.

28. Ētikas kodeksa teksts tiek ievietots Dzemdību nama mājas lapā internetā;

29. Dzemdību nama darbinieki var ziņot par iespējamiem koruptīviem nodarījumiem un par valsts vai pašvaldības amatpersonu atrašanos interešu konflikta situācijās ar Rīgas pilsētas pašvaldības Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra, kas pilda kontaktpunkta funkcijas, starpniecību, izmantojot šādus saziņas līdzekļus: e-pasts: bac@riga.lv un tālruņa numurs 67012031 vai 67026859.