Personām ar funkcionāliem traucējumiem

 
APSTIPRINĀTS 
ar Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Dzemdību nams” 11.09.2015.rīkojumu Nr.V-75/2015

Informācija par kārtību, kādā personām ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināta iespēja saņemt

Dzemdību namā sniegtos pakalpojumus

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” nosaku šādu kārtību veselības aprūpes pakalpojumu un citu pakalpojumu saņemšanas iespējai Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Dzemdību nams”, turpmāk – Dzemdību nams, personām ar funkcionāliem traucējumiem:

 1. Dzemdību namā, Rīgā, Miera ielā 45, ir nodrošināta iespēja personām ar funkcionālajiem traucējumiem saņemt visus tās sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši apstiprinātajām medicīniskajām tehnoloģijām, kā arī saņemt citus sniegtos pakalpojumus.
 2. Papildus informācija saņemama, sazinoties pa tālruņa numuru +371 67011225 un +371 67011290.
 3. Persona ar funkcionāliem traucējumiem, kurai, saskaņā ar Ministru kabineta 29.06.2004. noteikumiem Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi”, ir Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta invalīdu stāvvietu izmantošanas karte, izmanto Dzemdību nama teritorijā īpaši ierīkoto autostāvvietu. Iebraucot Dzemdību nama teritorijā no Alojas ielas, autotransports novietojams tam paredzētajā vietā, kura ir apzīmēta ar ceļa zīmi Nr.532  un papildus zīmi Nr.837 . Novietojot invalīdu stāvvietā autotransportu, automobiļa salonā pie priekšējā stikla novieto invalīdu stāvvietu izmantošanas karti. Lai nokļūtu Dzemdību nama telpās, persona ar funkcionāliem traucējumiem izmanto uzbrauktuvi vai vertikālo pacēlāju un speciālo zvana pogu pie ieejas Uzņemšanas nodaļā.
 4. Ja Dzemdību nama pacientam vai apmeklētājam nepieciešams papildus atbalsts, lai iekļūtu ārstniecības iestādē un/vai nokļūtu konkrētā veselības aprūpes saņemšanas vietā – nodaļā, centrā, kabinetā, atbalstu ir iespējams saņemt:   

  4.1. iepriekš zvanot Režīma un kārtības uzraudzības dienestam uz tālruņa numuru +371 67011290 vai uz mobilā tālruņa numuru +371 20288026 (visu diennakti);

  4.2. nospiežot izsaukuma pogu ar apzīmējumu  pie galvenās ieejas durvīm (laikā no pulksten 7:30līdz19:30);

  4.3. iebraucot Dzemdību nama teritorijā no Alojas ielas, vēršoties pēc atbalsta pie kārtības uzrauga, kurš atrodas Alojas ielas Vārtu postenī (visudiennakti);

  4.4. vēršoties pēc atbalsta pie ikviena Dzemdību namadarbinieka.

        
 5. Dzemdību nama darbinieki, sniedzot pakalpojumus pacientiem vai apmeklētājiem – personām ar funkcionālajiem traucējumiem, papildus ievēro šādus nosacījumus: 

  5.1. Ikviens darbinieks savu iespēju robežās sniedz atbalstu personai ar funkcionālajiem traucējumiem, nepieciešamības gadījumā piesaistot Režīma un kārtības uzraudzības dienesta darbiniekus vai citu struktūrvienību darbiniekus.

  5.2. Personas ar funkcionālajiem traucējumiem, stacionāra veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, tiek izmitinātas pacientu telpās, kurās izveidoti pielāgoti sanitārie mezgli. Šādos gadījumos maksa par paaugstināta komforta pakalpojumiem netiek piemērota.

  5.3. Saziņa ar personām, kurām ir dzirdes traucējumi, tiek nodrošināta, izmantojot vizuālo informāciju vai saraksti, vai pieaicinot biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” īpaši apmācītās atbalsta personas.

  5.4. Personām ar redzes traucējumiem ir tiesības Dzemdību namā uzturēties speciāli apmācīta suņa pavadoņa klātbūtnē, izņemot telpās, kurās ieeja pieļaujama speciālā aizsargtērpā/aprīkojumā. Nepieciešamības gadījumā konkrētās struktūrvienības darbinieki papildus nodrošina personas pavadīšanu.

  5.5. Personām ar garīga rakstura traucējumiem, informācija par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināta viņām saprotamā veidā, ja nepieciešams, izmantojot piktogrammu (simbolu) sistēmu.

        6. Tualetes telpa personām ar funkcionālajiem traucējumiem, kuri ir Ambulatoriskās nodaļas pacienti vai Dzemdību nama apmeklētāji, ir pieejama ēkas Nr.1 (centrālā ēka) pirmajā stāvā.

        7. Informācija par kārtību, kādā Rīgas Dzemdību nams nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī saņemt citus sniegtos pakalpojumus, ir izvietota Dzemdību namā informācijas stendā, kā arī pieejama tīmekļa vietnē www.rdn.lv