Valdes lēmumu pieņemšana

Par valdes lēmumu pieņemšanu
Lēmums:
2.1. Valde lēmumus pieņem valdes sēdēs balsojot, valdes sēdes sasaucot pēc nepieciešamības.
2.2. Lēmumi tiek pieņemti ar vienbalsīgu lēmumu "par", izņemot aizlieguma gadījumus saskaņā likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā". Aizlieguma gadījumos, lēmums tiek pieņemts balsojot tikai tam valdes loceklim, uz kuru neattiecas aizliegums.
2.3. Valdes lēmumi tiek noformēti valdes sēdes protokolā, protokolu parakstot abiem valdes locekļiem.
2.4. Valdes locekļa prombūtnes laikā, steidzamu valdes lēmumu pieņemšana var notikt izmantojot sakaru ierīces, atbilstoši to norādot valdes sēdes protokolā, un protokolu normējot pēc prombūtnē bijušā valdes locekļa atgriešanās.
2.5. Valdes lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu, ja lēmumā nav noteikts citādi.
2.6. Valdes lēmumu izpildi organizē un nodrošina atbildīgais par lēmuma izpildi.
2.7. Ikdienas darba organizatorisko virsvadību valdes locekļi realizē, ievērojot struktūrshēmā norādīto sadalījumu. Ikdienas darba organizatorisko virsvadības jautājumu izlemšanā valdes locekļi lēmumus pieņem savstarpēji mutiski vienojoties.
2.8. Ņemot vērā, ka izpilddirektora pienākumu izpilde ir apturēta, lēmumus un dokumentus, kas jāparaksta Izpilddirektoram saskaņā ar iekšējiem normatīvajiem aktiem, turpmāk paraksta Dagnija Vilnīte.
 
 
* Izraksts no 2017.gada 20.marta valdes sēdes protokola Nr.8
Izraksts no protokola (PDF)96.93 KB