SIA "Rīgas Dzemdību nams" korporatīvās pārvaldības politika

Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums par sociālā darba pakalpojumu sniegšanu5.92 MB

Pārvaldes uzdevuma izpilde163.03 KB

Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums par veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu3.47 MB 

            

                                                                                                    

SIA “Rīgas Dzemdību nams” (turpmāk – Dzemdību nams) Korporatīvās pārvaldības politikā (turpmāk – politika) ir izklāstītas Dzemdību nama korporatīvās pārvaldības sistēmas pamatprasības un galvenie principi, lai veidotu vienotu izpratni par Dzemdību nama korporatīvās pārvaldības sistēmas darbību, veicinātu tās efektivitāti un Dzemdību nama ilgtspēju.

DZEMDĪBU NAMS DARBĪBAS PILNVAROJUMS
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktā noteikts, ka pašvaldības autonomās funkcijas ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, kā arī nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi).
Ārstniecības likuma 54.panta pirmā daļa nosaka, ka ārstniecības iestādi var izveidot valsts institūcijas, pašvaldības, fiziskās vai juridiskās personas. Atbilstoši minētā likuma 1.panta 3.punktam ārstniecības iestādes ir ārstu prakses, valsts un pašvaldību iestādes, saimnieciskās darbības veicēji un komercsabiedrības, kas reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām un nodrošina ārstniecības pakalpojumus.
Saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 „Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.pielikuma 11.punktu Dzemdību nams sniedz stacionāros un ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus dzemdību palīdzības jomā un sociālā darba pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicina Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā tirgus tikai daļēji ir spējīgs nodrošināt kapitālsabiedrības interešu īstenošanu.
Atbilstoši Rīgas domes 2016.gada 17.maija lēmumam Nr.3762 „Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu noslēgšanu ar Rīgas pilsētas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrībām” pašvaldībai ar minētajām pašvaldības kapitālsabiedrībām līdz 2021.gada 7.jūlijam ir noslēgti deleģēšanas līgumi, deleģējot kapitālsabiedrībām pašvaldībai noteiktajā veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanas funkcijā ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildi līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

Minētais Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums paredz, ka Rīgas pilsētas pašvaldība Dzemdību namam uz pieciem gadiem ir deleģējusi šādus pašvaldības pārvaldes uzdevumus:

1. nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošas veselības aprūpē izmantojamās tehnoloģijas un telpu labiekārtojumu, atbilstošas kvalifikācijas ārstniecības personas un ambulatoriskajā daļā, dienas stacionārā un stacionārā sniegt veselības aprūpes pakalpojumus dzemdību palīdzības jomā sekundārās ambulatorās, sekundārās stacionārās un terciārās stacionārās veselības aprūpes līmenī - perinatālās aprūpes pakalpojumus, turpmāk – Pakalpojumi, tai skaitā:
1.1. grūtnieču aprūpe (ginekologs, internists, oftalmologs, ambulatoriskie izmeklējumi, manipulācijas, ārstniecība dienas stacionārā un stacionārā);
1.2. dzemdību palīdzība;
1.3. jaundzimušo aprūpe;
1.4. ārstu speciālistu pakalpojumi;
1.5. vakcinācija;

2. ģimenes izglītošana (zīdīšanas veicināšana, elpošanas vingrinājumi, grūtnieču vingrošana, lekcijas u.c.);

3. veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, nodrošinot speciālistu pakalpojumu (konsultāciju) pieejamību, tai skaitā par indivīda iespējām saglabāt un uzlabot veselību, veselību veicinošu paradumu attīstīšanu, motivācijas un atbildības attīstīšanu veselīga dzīvesveida izvēlē, organizējot un atbalstot veselību veicinošus pasākumus, kas ir vērsti uz cilvēka vispārējās veselības uzlabošanu un stiprināšanu;

4. nodrošināt informācijas pieejamību kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē www.rdn.lv, sociālajos medijos, informatīvajos materiālos, informācijas stendos un publicitātes pasākumos par Dzemdību nama sniegtajiem valsts apmaksātajiem un maksas veselības aprūpes pakalpojumiem un veselību veicinošiem jautājumiem.

Papildus iepriekš minētajam, saskaņā ar 2018.gada 19.decembra lēmumu Nr.1875 „Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu”, noslēdzot deleģēšanas līgumus, pašvaldība papildus ir nodevusi Dzemdību namam pārvaldes uzdevuma izpildi, nodrošinot daļu no pašvaldības publiskās funkcijas – nodrošināt sociālā darba pakalpojuma sniegšanu ārstniecības iestādē.
Šo pašvaldības pārvaldes uzdevumu izpildē Dzemdību nams atrodas Rīgas domes Labklājības departamenta pārraudzībā.
Papildus iepriekš norādītajam ar Rīgas domes 2009.gada 29.jūlija lēmumu Nr.35 „Par nekustamo īpašumu izmantošanu Rīgas pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības un veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai un ar 2009.gada 13.janvāra grozījumiem, kā deleģēšanas līguma un pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamie resursi un, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību stacionārā, ar nekustamo īpašumu lietošanas un apsaimniekošanas līgumu Dzemdību nama lietošanā bez atlīdzības nodots nekustamais īpašums Rīgā, Miera ielā 45.
Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 5. panta 5.3.1.apakšpunktā noteikts, ka no valsts budžeta apmaksātus līgumus dzemdību palīdzības nodrošināšanai Nacionālais Veselības dienests (turpmāk – NVD) slēdz ar ārstniecības iestādi, kura iepriekšējā gadā ir sniegusi valsts apmaksātu dzemdību palīdzību vismaz 200 gadījumos.
Lai saņemtu veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, Dzemdību nams slēdz ikgadējos līgumus ar NVD.
Ar Rīgas domes 2015.gada 15.decembra lēmumu Nr.3345 apstiprinātajā Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējumā noteikts Dzemdību nama vispārējais stratēģiskais mērķis: sniegt stacionāros un ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus dzemdību palīdzības jomā un sociālā darba pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBU
Pamatojoties uz Rīgas pilsētas valdes 1994.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.430, Rīgas pilsētas valdes Veselības pārvaldes Rīgas 1.dzemdību nams reorganizēts par Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmumu „Rīgas pilsētas Dzemdību nams”. Saskaņā ar Rīgas domes 2000.gada 25.janvāra lēmumu Nr.8054 tas reorganizēts par Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizāciju Kapitālsabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas pilsētas Dzemdību nams”, kas savukārt atbilstoši Rīgas domes 2004.gada 19.oktobra lēmumam Nr.3540 reorganizēta par RP SIA „Rīgas Dzemdību nams”.
SIA „Rīgas Dzemdību nams” 1994.gada 5.maijā reģistrēta uzņēmumu reģistrā un 2004.gada 1.novembrī ierakstīta komercreģistrā, reģistrācijas numurs: 40003194600, juridiskā adrese: Miera iela 45, Rīga, LV-1013.
Saskaņā ar Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Dzemdību nams” 2015.gada 28.decembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr.5) un LR Uzņēmumu reģistra 2016.gada 15.janvāra lēmumu Nr.6-12/5120, reģistrēti kapitālsabiedrības statūtu grozījumi un firma (nosaukums) mainīta no Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Dzemdību nams” uz SIA “Rīgas Dzemdību nams”.
Dzemdību nams ir finansiāli stabila Rīgas domes kapitālsabiedrība un ir valstī lielākā dzemdību palīdzības un perinatālās aprūpes iestāde, kas atbilst 2.perinatālās aprūpes līmenim. Dzemdību namā ik gadu vidēji tiek pieņemtas aptuveni trešā daļa no visām dzemdībām valstī.
Dzemdību nama komercdarbības veidi (NACE klasifikators) noteikti tā statūtos, tai skaitā veselības aizsardzība, slimnīcu darbība, pārējā darbība veselības aizsardzības jomā, vidējā tehniskā, profesionālā un akadēmiskā augstākā izglītība, izglītības atbalsta pakalpojumi, pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabas zinātnēs un inženierzinātnēs.

KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKS
Dzemdību nams ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras vienīgais Dalībnieks ir Rīgas pilsētas pašvaldība, kurai pieder 100% kapitāldaļu. 2019.gadā Dzemdību nama pamatkapitāls ir 661 865 eiro. Dzemdību namam nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
Dzemdību nams ir publiskas personas kapitālsabiedrība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē.
Valdei papildus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
1) sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšanai;
2) sabiedrības kustamās mantas atsavināšanai, kuras vērtība pārsniedz dalībnieku sapulces noteiktās summas apmēru;
3) sabiedrības nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai un apgrūtināšanai ar lietu tiesībām;
4) vekseļu izdošanai sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšanai sabiedrības parāda saistību nodrošināšanai. Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda saistību nodrošināšanai;
5) aizdevumu izsniegšanai, aizņēmuma un aizdevuma līgumu slēgšanai, finanšu līzinga darījumiem;
6) tādu darījumu slēgšanai, kas pārsniedz dalībnieku sapulces noteiktās summas apmēru (t.i., EUR 150 000 bez pievienotās vērtības nodokļa);
7) koncerna līguma slēgšanai.
Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.

DZEMDĪBU NAMA PĀRVALDĪBAS ORGANIZĀCIJA
Dzemdību nama pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce, ko pārstāv pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis un valde. Valde sastāv no diviem valdes locekļiem. Tā tiek ievēlēta uz 5 gadiem. Valde lēmums pieņem saskaņā ar statūtos noteiktajiem nosacījumiem. Valdes lēmumu pieņemšanas kārtība tiek noteikta ar valdes lēmumu, kas ir publiski pieejama Dzemdību nama mājas lapā. Dzemdību nama organizatoriskā struktūra ir veidota kā lineārā organizācija un organizēta trīs virzienos: finanšu, ārstniecības un administratīvi tehniskie jautājumi. Attiecīgi galvenās Dzemdību nama struktūrvienības ir Finanšu departaments, Ārstniecības departaments un Saimnieciskā un tehniskā nodrošinājuma departaments. Padotajās struktūrvienībās galvenokārt tiek īstenota lineārā darba organizācija, izņemot Ārstniecības departamentu, kur ņemot vērā atsevišķu funkciju specifiku, noteiktu funkciju sadalījumā noteikta matricas struktūra. Katra departamenta uzdevumi, struktūra un pārvaldības organizācija ir noteikta departamenta nolikumā.
Finanšu departaments un Ārstniecības departaments ir tiešā valdes priekšsēdētāja pakļautībā, Saimnieciskā un tehniskā nodrošinājuma departaments – valdes locekļa pakļautībā. Ārstniecības departamentu vada galvenais ārsts, kopā ar diviem galvenajiem speciālistiem: galvenais neonatologs un galvenā vecmāte – galvenā medicīnas māsa.
Struktūrvienību pārvaldības organizācijā, izstrādājot iekšējo regulējumu, nosakot atbildības sadalījumus un veicot praktisko darbu izpildi, tiek ievēroti šādi pamatnoteikumi:
1. pamatprincipi: atklātība; caurspīdīgums, kontrolējamība; efektīva resursu sadale un tiesiskums;
2. funkciju un atbildību dalīšana, ievērojot „četru acu” jeb pārskatāmības principu, kas nodrošinātu, ka darbinieki paši savlaicīgi atklāj un novērš radušās kļūdas vai noteikumu pārkāpumus;
3. nepieļaut, ka atsevišķa persona, veicot savus ikdienas pienākumus, var pati gan pieļaut kļūdas un/ vai neprecizitātes, gan arī tās noslēpt, t.i., personai uzticētie pienākumi un atbildība ir nesavienojama.
Lai nodrošinātu visu struktūrvienību uzdevumu pilnvērtīgu izpildi, Kapitālsabiedrībā ir izstrādātas, ieviestas un sertificētas kvalitātes vadības sistēma atbilstoši LVS EN ISO 9001 standarta prasībām un energopārvaldības sistēma atbilstoši LVS EN ISO 50001 standarta prasībām. Abu vadības sistēmu noteikumi noteikti Kvalitātes vadības un energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatā (apstiprināta ar 18.08.2017. rīkojumu Nr. V- 74 /2017) un saistītajā iekšējā normatīvajā regulējumā.
Uzņēmumā notiekošie procesi tiek veidoti īstenojot vienveidīgu, caurskatāmu un atklātu praksi caur kvalitātes vadības sistēmas standartā noteikto procesu vadības pieeju, kurā procesi tiek sakārtoti pēc vienveidīgas prakses, dokumentēti un to izpilde tiek kontrolēta caur mērāmiem procesu raksturotājiem.
Procesu izpildes noteikumi tiek dokumentēti ar kapitālsabiedrībā saistošu tiesisko regulējumu - saistītajos iekšējo normatīvajos aktos, kas ir noteiktā kārtībā apstiprināti, izziņoti un visiem darbiniekiem pieejami dokumenti - rīkojumi, noteikumi, kārtības, procesu apraksti, procedūras, darba organizācijas protokoli un medicīniskās aprūpes protokoli.

Darbības izpildes kontrole tiek veikta regulāri īstenojot regulārus iekšējos auditus un ārējos auditus.
1. Iekšējie auditi:
Dzemdību namā ik gadu tiek veikti iekšējie auditi ar mērķi izvērtēt kvalitātes vadības sistēmas prasību izpildi un noteikt pilnveidošanās pasākumus. Iekšējie auditi tiek plānoti vienam gadam ar mērķi gada laikā aptvert uzņēmuma energopārvaldības procesus, kvalitātes vadības sistēmas visus galvenos procesus un daļu no atbalsta procesiem, pārliecināties par sistēmas atbilstību standartu LVS EN ISO 9001, LVS EN ISO 50001, LR normatīvo aktu un Dzemdību nama iekšējām prasībām. Iekšējie auditi notiek saskaņā ar Iekšējo auditu programmu gadam. To izstrādā Kvalitātes vadības nodaļas vadītājs un apstiprina Valdes priekšsēdētājs. Plānojot audita gada programmu, ņem vērā auditējamo procesu un jomu svarīguma pakāpi un iepriekšējo auditu rezultātus. Auditu plānošanā ievēro auditoru neatkarību, kas nodrošina auditu secinājumu objektivitāti. Dzemdību nama iekšējo auditu organizācija, dokumentācija, auditoru kvalifikācija, pienākumi un atbildība ir noteikta procedūrās dokumentā KR.03.P.01/IA Par kvalitātes sistēmas iekšējo auditu nodrošināšanu SIA „Rīgas Dzemdību nams”.
Kvalitātes vadības nodaļas vadītājs seko noteikto korektīvo un / vai preventīvo darbību izpildei un novērtē to efektivitāti. Gadījumos, kad neatbilstības atkārtoti netiek novērstas, var tikt ierosināts ārpuskārtas audits. Iekšējo auditu rezultātus un auditoru darbu izvērtē ikgadējā kvalitātes vadības sistēmas vadības pārskatā, kas sniedz vērtējumu par kopējo kapitālsabiedrības darbību, un tiek prezentēts ikgadējā darbinieku kopsapulcē.
2. Ārējie auditi:
Atbilstoši kvalitātes vadības standarta prasībām ik gadu notiek ārējs uzraudzības audits, bet ir pēc 3 gadiem resertifikācijas audits par darbības atbilstību standartiem LVS EN ISO 9001, LVS EN ISO 50001. Šos auditus veic sertifikācijas iestādes, kuras akreditētas to darīt attiecīgajās jomā.
Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām ik gadu tiek sagatavots kapitālsabiedrības gada pārskats, kuru revidē (pārbauda) un par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem revidenta ziņojumu sniedz zvērināts revidents (vairāki zvērināti revidenti) vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem". Gada pārskatu apstiprina dalībnieku sapulcē. Vienlaicīgi ar Gada pārskatu dalībnieku sapulcei tiek iesniegts zvērināta revidenta ziņojums kapitālsabiedrības vadībai un kapitāla daļu turētāja pārstāvim par revīzijas gaitā atklātām būtiskām nepilnībām saimnieciskajā darbībā vai iekšējā kontroles sistēmā, iespējamajiem riskiem u. c. novērojumiem, kā arī sniegt informāciju par veiktajām vai plānotajām darbībām zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minēto ieteikumu ieviešanai.
Papildus iepriekš norādītajam, atbilstoši Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīzijas veikšanas plānu (aptuveni reizi 3 gados) tiek veikta kapitālsabiedrības finansiāli saimnieciskās darbības revīzija.
Kapitālsabiedrībā ir izstrādāta un ieviesta Trauksmes celšanas sistēma (apstiprināta ar 30.04.2019. rīkojumu Nr. V-53/2019 (spēkā no 01.05.2019.)). Trauksmes celšanai iespējams izmantot vienu no šādiem mehānismiem:
1) iekšējo trauksmes celšanas sistēmu izmantojot Dzemdību nama iekšējo mājas lapu dzintra;
2) vēršanos kompetentajā institūcijā saskaņā ar Trauksmes celšanas likumā noteikto;
3) trauksmes cēlēju kontaktpunkta - Valsts kancelejas vai biedrības (asociācijas) vai nodibinājuma, tostarp arodbiedrības, tai skaitā LVSADA Rīgas Dzemdību nama arodorganizācijas starpniecību saskaņā ar Trauksmes celšanas likumā noteikto.
Kapitālsabiedrībā ir arī izstrādāts un ieviests kvalitātes vadības sistēmas ietvaros procesa apraksts “Iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai” (aktualizēts ar 20.03.2019. rīkojumu Nr. V- 34 / 2019), atbilstoši kuram notiek korupcijas un interešu konflikta risku identifikācija, analīze un novēršana.

DZEMDĪBU NAMA STRATĒĢIJA UN IZPILDES UZRAUDZĪBA
Dzemdību nama ilgtspējīga attīstība notiek, pamatojoties uz divu līmeņu stratēģisko plānošanu:
1) Vidēja termiņa darbības stratēģija:
Valde izstrādā Dzemdību nama vidēja termiņa darbības stratēģiju, kuru apstiprina dalībnieku sapulcē. Šīs stratēģijas izpildi nodrošina valde. Stratēģija ir plānošanas un politikas dokuments, kas nosaka Dzemdību nams darbības un attīstības virzienus. Stratēģija pamatota vispusīgā situācijas analīzē un nosaka Dzemdību nama vidēja termiņa stratēģiskos mērķus, iespējas un efektīvas pārvaldības pamatprincipus sešos stratēģiskajos virzienos, kuru sasniegšanai noteikti veicamie uzdevumi. Stratēģijā raksturota esošā situācija Dzemdību nama darbībā, Dzemdību nama vadības modelis, analizēti Dzemdību nama sniegtie pakalpojumi un darbību raksturojošie rādītāj, tiek atspoguļota arī Dzemdību nama vieta Latvijas perinatālās aprūpes sistēmā, sniegts salīdzinājums ar Pierīgas reģionu Dzemdību palīdzības iestādēm, kā arī veikta Dzemdību nama stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīze (SVID analīze). Tāpat sniegts kopsavilkums par Dzemdību nama finanšu situāciju un izvirzītajām finanšu prognozēm kopsakarībā ar pirmajā nodaļā norādītajām pakalpojuma apjoma izmaiņām nākotnē, raksturoti iespējamie darbības riski. Ņemot vērā novērtējumu, tiek noteikta un raksturota Dzemdību nama misija, vīzija, kā arī vērtības, kas veido pamatu turpmākās attīstības realizācijas stratēģisko virzienu noteikšanai un definēts uzņēmuma stratēģiskais plāns, stratēģijas īstenošanas vērtēšanas un kontroles nosacījumi. 
Stratēģija ir vadības dokuments un ir pamats Dzemdību nama ikgadējā stratēģiskā plāna izstrādei un konkrēto rīcību noteikšanai gada ietvaros. Stratēģija tiek pārskatīta un aktualizēta atbilstoši nepieciešamībai un jaunākajām politikas iniciatīvām, tomēr būtiski negrozot sākotnēji noteiktās pamatnostādnes, lai netiktu izjaukts stratēģijā noteikto uzdevumu sasaistes un sasniedzamā virsmērķa (vīzijas) līdzsvars.
Par stratēģijas īstenošanas uzraudzību ir atbildīga Valde, kas vada vidēja termiņa īstenošanas uzraudzības procesu, bet struktūrvienību vadītāji departamentu vadītāju virsvadībā un uzraudzībā nodrošina stratēģijas īstenošanu.
2) Ikgadējais darba plāns:
Stratēģiskos rezultātus attiecīgajā kalendārajā gadā paredzēts īstenot atbilstoši stratēģijā noteiktajam laika grafikam. Aktivitātes tiek plānotas un pakāpeniski attīstītas atbilstoši mainīgajai situācijai valstī. Lai nodrošinātu stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu, Dzemdību nams katru gadu nosaka finanšu un nefinanšu mērķus ikgadējā Darba plānā. Dzemdību nama ikgadējā Darba plāna pasākumi tiek pakārtoti stratēģiskajiem uzdevumiem un tiem atbilstošajām aktivitātēm. Izstrādājot Darba plānu kārtējam gadam, Dzemdību nams savas kompetences ietvaros var elastīgi reaģēt uz iespējamajām izmaiņām. Ikgadējā Darba plāna izpildes novērtēšana tiek veikta 2 reizes – sagatavojot izpildes novērtējumu par kārtējiem 6 mēnešiem un kārtējiem 12 mēnešiem, izstrādājot ziņojumu par noteikto mērķu izpildi un sasniedzamo rādītāju dinamiku.
Kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu katru gadu vispusīgi izvērtē pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. panta pirmajai un otrajai daļai. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši nepieciešamībai pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu. Izvērtējuma veikšanai ik gadu kapitālsabiedrība sagatavo un iesniedz izskatīšanai dalībnieku sapulcē Finanšu darbības efektivitātes vērtējumu un Vērtējumu par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu iepriekšējā gadā. Papildus, ievērojot Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septītās daļas 3. punktā noteikto, valde dalībnieku sapulcei iesniedz arī pašnovērtējuma anketu par valdes locekļa darbību iepriekšējā gadā.
Lai nodrošinātu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma izpildes novērtējumu, kapitālsabiedrība ik gadu sagatavo un iesniedz Rīgas domes Labklājības departamentam pārskatu par deleģēto uzdevumu izpildi.
Papildus iepriekš norādītajam kvalitātes vadības sistēmas ietvaros tiek veikts vispusīgs procesu izpildes izvērtējums sagatavojot Kvalitātes vadības sistēmas vadības pārskatu. Dzemdību namā identificētajiem procesiem ir noteikti procesu raksturotāji, kurus iegūst, apkopo un izvērtē saskaņā ar procesu aprakstu noteikto kārtību, šo raksturotāju izvērtēšanas rezultāti tiek apkopoti vadības pārskatā un prezentēti visiem darbiniekiem ikgadējā darbinieku kopsapulcē, kā arī citām iesaistītām pusēm pēc nepieciešamības. Kvalitātes vadības sistēmas vadības pārskats sniedz informāciju par šādiem jautājumiem:
1. Iepriekšējā vadības pārskatā pieņemto lēmumu / uzdevumu izpilde;
2. Izmaiņas iekšējos un ārējos faktoros;
3. Kvalitātes politikas un energopārvaldības politikas aktualitāte;
4. Kvalitātes vadības sistēmas un energopārvaldības sistēmas mērķu izpilde, vadības sistēmas ieviešanas un attīstības plāna izpilde;
5. Iestādes darbībai saistīto risku izvērtējumu;
6. Izmaiņas, kas var ietekmēt Kvalitātes vadības sistēmas un energopārvaldības sistēmas darbību (resursu pietiekamību) un rekomendācijas uzlabojumiem;
7. Kvalitātes vadības sistēmas un energopārvaldības sistēmas iekšējo auditu rezultāti;
8. Korektīvo un preventīvo darbību statuss;
9. Klientu apmierinātības rezultāti;
10. Pacientu, darbinieku un citu ieinteresēto pušu ieteikumi par Kvalitātes vadības sistēmas un energopārvaldības sistēmas uzlabošanu;
11. Klientu reģistrētie iesniegumi;
12. Galveno procesu izpildījums un to atbilstība normatīvajām prasībām;
13. Atbalsta procesu izpildījums un to atbilstība normatīvajām prasībām;
14. Energosnieguma un atbilstošo ESR pārskats.

INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA
Dzemdību nams regulāri informē plašāku sabiedrību par kapitālsabiedrības darbību, izmantojot ārējo mājas lapu www.rdn.lv, kurā regulāri tiek publicēta šāda informācijā:
1. Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, kas ir:
1.1. ne retāk kā reizi gadā:
a) kapitālsabeidrības finanšu mērķu (saskaņā ar apstiprinātu gada pārskatu) un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultātus (tai skaitā bilances kopsumma, neto apgrozījums, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, dažādi Dzemdību nams darbību raksturojošie rezultatīvie rādītāji),
b) veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi),
c) informāciju par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms),
d) atalgojuma politikas principus (t.sk. Atalgojuma noteikšanas vispārīgos principus, Informāciju par piemaksām, prēmijām un naudas balvām, Informāciju par sociālajām garantijām, Amatu iedalījumu amatu grupās un informāciju par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru);
e) kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģiju un ziedošanas (dāvināšanas) kārtību;
1.2. kapitālsabiedrības izstrādātos pārskatus:
a) zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trim, sešiem un deviņiem mēnešiem, kā arī zvērināta revidenta nepārbaudītu gada pārskatu (divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām),
b) zvērināta revidenta pārbaudītu gada pārskatu (piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām);
1.3. pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot:
a) informāciju par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās),
b) informāciju par organizatorisko struktūru,
c) informāciju par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem,
d) informāciju par iepirkumiem,
e) citu nozīmīgu informāciju, ja tā nav saistīta ar komercnoslēpuma izpaušanu,
f) statūtus,
g) valdes, padomes (ja tāda ir izveidota) nolikumu vai citu tam pielīdzināmu dokumentu, kas regulē tās darbību,
h) informāciju par padomes (ja tāda ir izveidota) un valdes locekļiem (par katru atsevišķi): profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, kā arī valdes un padomes locekļu pilnvaru termiņiem.
2. Privātuma politika;
3. Informācija par paveikto korupcijas risku novēršanai.