Kvalitātes un vides politika

 

SIA „Rīgas Dzemdību nams”, turpmāk tekstā – Dzemdību nams, ir ārstniecības iestāde, kuras darbība orientēta klientu un sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, sniedzot labāko iespējamo grūtnieču, dzemdētāju, nedēļnieču un jaundzimušo medicīnisko aprūpi.

Dzemdību namā tiek izmantotas mūsdienīgas medicīniskās tehnoloģijas un aprīkojums, kuru pacientu aprūpē  izmanto kompetenti un atbildīgi  speciālisti. Šis ieguldījums ļauj sasniegt būtiski augstākus  pakalpojumu kvalitātes rādītājus nekā vidēji Latvijā.

Dzemdību nama darbinieki uzskatāmi apliecina savas zināšanas, kompetenci, profesionalitāti, nepārtrauktu pilnveidošanos un pozitīvu attieksmi saskarsmē ar klientiem.

Lai nodrošinātu visu struktūrvienību uzdevumu pilnvērtīgu izpildi, Dzemdību namā ir izstrādāta, ieviesta un sertificēta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši LVS EN ISO 9001 standarta prasībām.

Kvalitātes vadības sistēmas atbilstības sertifikāts569.17 KB

Lai nodrošinātu stabilu darbu un izaugsmi, Rīgas Dzemdību nama vadība veic plānveidīgu finanšu resursu pārvaldību un organizē pasākumus nepieciešamo investīciju piesaistei.

Dzemdību nams nodrošina saistošo normatīvo aktu prasību izpildi, kā arī nepārtraukti uzlabo pakalpojumu sniegumu un nodrošina nepārtrauktu attīstību, pilnveidojot kvalitātes vadības, vides un energopārvaldības sistēmas elementus.

Dzemdību nams rūpējas par vides draudzīgumu, mērķtiecīgi mazinot vides piesārņojumu:

  •  efektīvi un saudzīgi izmantojot dabas resursus (ūdeni, energoresursus, kurināmo),
  •  apzinot, izvērtējot un sistemātiski uzraugot iespējamos vides riskus,
  •  šķirojot atkritumus vietās, kur tie rodas,
  •  pareizi rīkojoties ar ķīmiskajām vielām un pēc iespējas, ķīmisko vielu pielietošanu aizstājot ar alternatīvām metodēm.

Dzemdību nams rūpējas par enerģijas resursu taupīgu un efektīvu izmantošanu, pielietojot energoefektivitāti paaugstināšanas metodes, precīzi uzskaitot patērēto enerģiju un meklējot alternatīvos risinājumus enerģijas avotiem.

Energopārvaldības sistēmas atbilstības sertifikāts105.86 KB

Ikviens Dzemdību nama darbinieks, neatkarīgi no saviem tiešajiem pienākumiem, piedalās, veicina un ir atbildīgs par savu darbību kvalitātes, vides un energopārvaldības jomās.