Privātuma politika

1. SIA “Rīgas Dzemdību nams” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.Nr.40003194600, juridiskā adrese: Miera iela 45, Rīga, LV-1013) (turpmāk – Dzemdību nams), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Parlamenta un padomes Regulas Nr.2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” (2016. gada 27. aprīlis) prasības Latvijā.

Privātuma politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to, kādā kārtībā Dzemdību nams, apstrādā personas datus.

Privātuma politika ir izstrādāta ar mērķi aizsargāt Dzemdību nama rīcībā esošo fizisko personu datu privātumu, apstrādāt, uzkrāt un saglabāt tikai tādus fiziskās personas datus, kas ir tiesiski iegūti un ir nepieciešami veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, normatīvā regulējuma un līgumsaistību izpildei.

Apstrādājot personas datus, Dzemdību nams nodrošina to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību. Personas datu apstrāde tiek veikta piemērojot iekšējās procedūras un mehānismus, lai novērstu neautorizētu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu.

Šī Politika ir piemērojama, ja Dzemdību nama pacienti un/vai klienti izmanto, ir izmantojuši vai vēlas izmantot Dzemdību nama sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīti ar Dzemdību nama sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar pacientiem un/vai klientiem, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

2. Piemērojamie tiesību akti

 1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis);
 2. Pacientu tiesību likums;
 3. Ārstniecības likums;
 4. Seksuālās un reproduktīvās veselības likums;
 5. Epidemioloģiskās drošības likums;
 6. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;
 7. Ministru kabineta noteikumi Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”;
 8. SIA “Rīgas Dzemdību nams” Iekšējās kārtības noteikumi pacientiem un apmeklētājiem un citi normatīvi.

3. Definīcijas:

personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem;

datu apstrāde - jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

4. Dzemdību nams var iegūt un apstrādāt personas datus šādos gadījumos un veidos:

Dzemdību nams varam apkopot personas datus no dažādiem avotiem, ieskaitot personas datu apkopošanu: tieši no personas; kad persona apmeklē Dzemdību nama mājas lapu www.rdn.lv (Vietni) un no citiem avotiem.

Dzemdību nams var apstrādāt, tai skaitā, bet ne tikai, šādus personas datus, saņemot informāciju tieši no personas, kad persona pati sniedz savus datus, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus, informāciju, atstātu komentāru, uzdotu jautājumu, sazinātos ar Dzemdību namu, pieteiktos darbā, iesniegtu sūdzību vai citos nolūkos:

 1. vārds, uzvārds;
 2. pasta adrese;
 3. e-pasta adrese;
 4. tālruņa numurs;
 5. vecums;
 6. personas kods vai dzimšanas datums;
 7. foto/video materiāls;
 8. profesija, kvalifikācija un darba pieredze;
 9. iegūtā izglītība;
 10. valodu prasmes;
 11. dzimums.

5. Personas datus Dzemdību nams var iegūt:

 1. personai apmeklējot Dzemdību nama mājaslapu, automātiski tiek fiksēti personas dati (piemēram, interneta protokola adrese, informācija, kas iegūta ar sīkdatņu starpniecību, gala iekārtas atrašanās vietas dati);
 2. personai ierodoties personīgi, klienta pārvietošanās Dzemdību nama teritorijā varētu tiek fiksēta ar videonovērošanas sistēmu;
 3. personai slēdzot līgumus un citas vienošanās;
 4. personai iegūstot datus no trešo personu reģistriem (publiskie valsts reģistri, parādu vēstures datu bāze, u.tml.);
 5. personai veicot e-pierakstu mājaslapā.

6. Kādā nolūkā Dzemdību nams izmanto saņemtos personas datus

Personas datus varam izmantot sekojošiem mērķiem:

 1. lai apstrādātu personu pieteikumus un iesniegumus;
 2. lai sniegtu pakalpojumus;
 3. lai atbildētu uz personu jautājumiem vai komentāriem;
 4. lai sūtītu informāciju;
 5. lai veiktu analītisku un tirgus analīzi;
 6. lai veiktu tiešsaistes uzvedības analīzi;
 7. lai novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus un/vai pārbaudītu personas identitāti;
 8. pieteikumu izskatīšanai un apstrādei;
 9. līgumu sagatavošanai un noslēgšanai, administrēšanai;
 10. efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšanai;
 11. biznesa plānošanai un analītikai;
 12. sabiedrības informēšanai par savu darbību;
 13. personāla atlasei un vadībai.

7. Dzemdību nams apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 1. leģitīmās intereses nodrošināšanai;
 2. ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpildei;
 3. pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma noslēgšanai un izpildei;
 4. līguma ar Nacionālo veselības dienestu izpildei;
 5. ar datu subjekta piekrišanu.

8. Personas dati, kurus Dzemdību nams apkopo brīdī, kad persona apmeklē vietni (sīkfaili)

Dzemdību nama tīmekļa vietne izmanto sīkfailus (cookie). Sīkfails ir informācija, kuru tīmekļa vietne (vietne) ievieto personas datora sīkfailu datnē.

9. Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājaslapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums identificēt jūsu datoru.

10. Dzemdību nams izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 1. mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 2. lai nodrošinātu pārbaudi par iepazīšanos ar Privātuma politiku vai citiem mājaslapas paziņojumiem;
 3. lai iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 4. lai uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

Dzemdību nams neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, automātisko lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu.

11. Trešo personu sīkdatnes

Dzemdību nams mājaslapā ir trešo personu sīkdatnes Google Analytics.

Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies Eiropas Savienības - ASV Privātuma vairoga sarakstam, kas nozīmē, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro Eiropas Savienības pieprasītos privātuma standartus.

12. Sīkdatņu kontrole

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija: www.youronlinechoices.com/lv/.

Persona var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas personas datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad persona apmeklē vietni, un daži pakalpojumi un mājaslapas funkcijas var nedarboties.

13. Personas datu apstrādes drošība

Serveris, kurā izvietota Dzemdību nama mājaslapa www.rdn.lv, reģistrē mājaslapas lietotāja nosūtītos pieprasījumus (piemēram, atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Dzemdību nama leģitīmā interese.

Dzemdību nams rūpējas par personas datu un biznesa informācijas drošību. Dzemdību nams personas datu apstrādē izmanto savus un arī sadarbības partneru datu serverus. Datu pārraide tiek šifrēta, lai garantētu drošu informācijas apmaiņu.

Saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 10.panta pirmo un otro daļu informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu pacientu, ir aizsargājama saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Informāciju par pacientu drīkst izpaust tikai ar viņa rakstveida piekrišanu vai gadījumos, kas noteikti Pacientu tiesību likumā.

Dzemdību nama darbinieki un sadarbības partneri ir parakstījuši konfidencialitātes vienošanās par informācijas neizpaušanu.

14. Personas datu glabāšanas ilgums

Dzemdību nams glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 1. Dzemdību namam pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 2. Dzemdību namam ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 3. Dzemdību namam ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 4. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

15. Personas datu saņēmēji

15.1. Dzemdību nams neizpauž Personas datus un informāciju trešajām personām bez personas piekrišanas.

15.2. Saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 10.panta piekto daļu pēc rakstveida pieprasījuma informāciju par pacientu sniedz ārstniecības iestādēm — ārstniecības mērķu sasniegšanai; tiesai, prokuratūrai, policijai, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem, bāriņtiesai — likumā noteikto funkciju veikšanai; kā arī citām likumā norādītajām institūcijām.

15.3. Saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 10.panta piekto/prim daļu veselības aprūpes jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informāciju par pacientu sniedz šādām personām un institūcijām:

 1. Slimību profilakses un kontroles centram — sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistiskās informācijas iegūšanai, apkopošanai, apstrādei un analizēšanai, infekcijas slimību epidemioloģiskajai uzraudzībai, kā arī personas datu apstrādei ar mērķi nodot informāciju statistikas iestādei;
 2. Nacionālajam veselības dienestam — no valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai, kā arī personas datu apstrādei ar mērķi nodot informāciju statistikas iestādei;
 3. Zāļu valsts aģentūrai —vigilances funkciju nodrošināšanai;
 4. Veselības inspekcijai — veselības nozares uzraudzības funkciju izpildes nodrošināšanai.

15.4. Saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 10.panta piekto/divi daļu veselības informācijas sistēmā uzkrāto informāciju par pacientu normatīvajos aktos par veselības informācijas sistēmā apstrādājamiem datiem noteiktajā kārtībā un apjomā apstrādā:

 1. ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas — ārstniecības mērķu sasniegšanai;
 2. farmaceiti un farmaceitu asistenti — farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanai;
 3. Nacionālais veselības dienests — no valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai un veselības informācijas sistēmas uzturēšanai;
 4. Veselības inspekcija — veselības nozares uzraudzības funkciju izpildes nodrošināšanai;
 5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra — veselības informācijas sistēmā izrakstīto darbnespējas lapu administrēšanai;
 6. Valsts darba inspekcija — nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmeklēšanai un uzskaitei;
 7. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija — prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzei un darbspēju zaudējuma noteikšanai.

15.5. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.un 12.panta, 30.01.2017. Rīgas domes Labklājības departamenta Iekšējo noteikumu Nr.DL-17-2-nts; Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā Dzemdību nams apstrādā informāciju par pacientu Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā „Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvā sistēma”- SOPA.

15.6. Dzemdību nams var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

15.7. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

16. Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, ko Dzemdību nams apstrādā, personai ir jāiesniedz iesniegums:

 1. rakstveidā Dzemdību nama Valdes priekšsēdētāja birojā: Rīgā, Miera ielā 45, k-2, 1.stāvā, telpā Nr. 32;
 2. parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: rdn@rdn.lv vai oficiālo e-pasta adresi;
 3. valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv

Dzemdību nams veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem un veselības aprūpes normatīvajam regulējumam.

Saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 9.panta pirmo, otro un trešo daļu, pacientam ir tiesības iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem. Pacientam ir tiesības saņemt informāciju par viņa medicīniskajos dokumentos iekļautās informācijas izmantošanu, saskaņā ar normatīvo regulējumu. Pacients var pieprasīt, lai ārstējošais ārsts izdara papildinājumus vai labojumus medicīniskajos dokumentos, ja viņš pamatoti uzskata, ka informācija ir neprecīza vai kļūdaina. Izdarot labojumus medicīniskajos dokumentos, ārstniecības persona nodrošina kļūdainās informācijas saglabāšanu, attiecīgi to precizējot vai papildinot un par to informējot ārstējošo ārstu.

Ja personai šķiet, ka viņas tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, persona var sazināties ar Dzemdību namu vai iesniegt sūdzību Veselības inspekcijā, vai personas datu uzraudzības iestādei, atbilstoši personas pastāvīgajai dzīvesvietai.

 

17. Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, iesniedzot rakstveida iesniegumu:

 1. rakstveidā Dzemdību nama Valdes priekšsēdētāja birojā: Rīgā, Miera ielā 45, k-2, 1.stāvā, telpā Nr. 32, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 2. parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: rdn@rdn.lv vai oficiālo e-pasta adresi;
 3. valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic leģitīmās intereses nodrošināšanai, tai skaitā veselības aprūpes normatīvajam regulējumam.

18. Izmaiņas Privātuma politikā

Šis dokuments ir spēkā no 2018.gada 25.maija. Dzemdību nams ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.rdn.lv.