Valdes lēmumu pieņemšana

Valdes lēmumu pieņemšana* 
Lēmums:

2. Valde lēmumus pieņem valdes sēdēs balsojot, valdes sēdes sasaucot pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

  • 2.1. Valdes sēdes ir slēgtas un tajās piedalās valdes priekšsēdētājs un valdes  loceklis. Valde sēdes protokolēšanai var norīkot kompetentu Dzemdību nama darbinieku,  kurš pilda valdes sēžu sekretāra un protokolētāja pienākumus.
  • 2.2. Valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām vai paskaidrojumu sniegšanai var uzaicināt piedalīties Dzemdību nama darbiniekus, ekspertus un citas personas.

 Ziņojumu par izskatāmo darba kārtības jautājumu sniedz valdes loceklis vai Dzemdību nama darbinieks, kurš attiecīgo jautājumu ir sagatavojis.

  • 2.3. Lēmumi tiek pieņemti ar vienbalsīgu lēmumu „par”, izņemot aizlieguma gadījumus saskaņā likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” - ja Dzemdību nama intereses saduras ar kāda Valdes locekļa, viņa laulātā, radinieka vai viņa svaiņa interesēm, skaitot radniecību līdz 2. pakāpei un svainību līdz 1. pakāpei, jautājumu izlemj valdes sēdē, kurā ieinteresētajam valdes loceklim nav balsstiesību, un tas ierakstāms valdes sēdes protokolā. Valdes loceklim ir pienākums par šīm interesēm, tai skaitā par iespējamo interešu konfliktu, paziņot pirms valdes sēdes sākuma.
  • 2.4. Aizlieguma gadījumos, lēmums tiek pieņemts balsojot tikai tam valdes loceklim, uz kuru neattiecas aizliegums.
  • 2.5. Valdes sēdes protokolā norāda, kā ir balsojis katrs valdes loceklis, darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu, pieņemtos lēmumus visos darba kārtības jautājumos, protokolu parakstot abiem valdes locekļiem.
  • 2.6. Valdes locekļa prombūtnes laikā, steidzamu valdes lēmumu pieņemšana var notikt attālināti, izmantojot sakaru ierīces, atbilstoši to norādot valdes sēdes protokolā un protokolu noformējot pēc prombūtnē bijušā valdes locekļa atgriešanās.
  • 2.7. Valdes lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu, ja lēmumā nav noteikts citādi.
  • 2.8. Valdes lēmumu izpildi organizē un nodrošina atbildīgais par lēmuma izpildi.
  • 2.9.Ikdienas darba organizatorisko virsvadību valdes locekļi realizē, ievērojot pašlaik struktūrshēmā norādīto un valdes protokolā Nr. 8 (26. 02. 2020.) apstiprināto sadalījumu. Ikdienas darba organizatorisko virsvadības jautājumu izlemšanā valdes locekļi lēmumus pieņem savstarpēji mutiski vienojoties.  
* Izraksts no valdes sēdes protokola Nr. 10 – 06.03.2020