Iekšējās kārtības noteikumi

Sekmīgai sadarbībai pacientus un klientus aicinām ievērot Dzemdību nama Iekšējās kārtības noteikumus:

 1. Saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 15.panta trešo daļu SIA „Rīgas Dzemdību nams”, turpmāk - Dzemdību nams, pacientiem, kā arī apmeklētājiem ir saistošas šo noteikumu prasības, Dzemdību nama ārstniecības personu un darbinieku norādījumi.

 2. Veselības aprūpes kvalitātes un drošības uzlabošanai pacientei un jaundzimušajam ap roku tiek apliekta identifikācijas aproce. Ja aproce ir uzlikta, Paciente ir atbildīga, lai viņas un jaundzimušā aproce netiktu sabojāta, noņemta vai labota līdz izrakstam no stacionāra, izņemot klīniski pamatotu iemeslu dēļ.

 3. Ģimenes dzemdībās ar dzemdētājas piekrišanu var piedalīties 1 (viena) pilngadīga pacientei tuva persona, kas ir labā veselības stāvoklī, veikusi plaušu rentgenizmeklējumu un uzrāda izmeklējuma rezultātu, kas izdots ne agrāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms uzrādīšanas dienas un, kas izslēdz saslimšanu ar tuberkulozi.

 4. Informācija par pacienti tiek izpausta citām personām tikai ar pacientes rakstveida piekrišanu vai gadījumos, kas noteikti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā un Pacientu tiesību likumā.

 5. Ja paciente ir piekritusi informācijas izpaušanai un atrodas stacionārā, tad Dzemdību nama reģistrētājs darbam izziņās apmeklētājam klātienē vai telefoniski sniedz informāciju par to vai paciente atrodas Dzemdību namā, kurā palātā atrodas un vai bērns ir piedzimis. Pacientes privātuma aizsardzības nolūkā, cita informācija netiek sniegta.

 6. Izejot no palātas uz ilgāku laiku, pacientes pienākums ir par to brīdināt dežūrējošo medicīniskās aprūpes personālu (vecmāti vai bērnu aprūpes māsu) un aizslēgt palātu.

 7. Ja jaundzimušais bērns atstāts palātā bez tuvinieku uzraudzības, par to nebrīdinot dežūrējošo medicīniskās aprūpes personālu (vecmāti vai bērnu aprūpes māsu), Dzemdību nams neuzņemas atbildību par jaundzimušā bērna veselības stāvokli.

 8. Dzemdību nams neuzņemas atbildību par pacientu un apmeklētāju personīgajām mantām, kas tiek atstātas bez uzraudzības.

 9. Paciente pilnībā atbild par palātā esošā Dzemdību nama inventāra saglabāšanu. Pacientei un apmeklētājiem jāievēro ugunsdrošības prasības, aizliegts atstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektriskās ierīces un citus ugunsnedrošus vai bīstamus priekšmetus.

 10. Ierodoties Dzemdību namā, apmeklētāja pienākums pēc Dzemdību nama Drošības un uzraudzības dienesta darbinieku pieprasījuma ir informēt par ierašanās mērķi.

 11. Dzemdību nama stacionāro ārstniecības nodaļu pacientu apmeklētājiem atrašanās Dzemdību nama stacionārajās ārstniecības nodaļās atļauta katru dienu no pulksten 12:00 līdz 20:00. Apmeklētāji Dzemdību nama telpās tiek ielaisti līdz pulksten 19:30.

 12. Ieeja Dzemdību nama Ambulatoriskajā nodaļā un stacionārajās ārstniecības nodaļās virsdrēbēs ir aizliegta, virsdrēbes jānodod Dzemdību nama garderobē, saskaņā ar Darba kārtību garderobē (izņemot jūnija, jūlija un augusta mēnešos).

 13. Dzemdību nama Ambulatoriskajā nodaļā un stacionārajās ārstniecības nodaļās atļauts ienākt, ja ir pārvilkti maiņas apavi vai ielas apaviem uzvilkti speciāli pārvalki – bahilas. 

 14. Pacientei tuvai personai, ķeizargrieziena operācijas laikā atrodoties Operāciju blokā, jābūt ieģērbtai jaunā vienreizējās lietošanas maiņas apģērbā. Higiēnas preču komplektu var iegādāties Dzemdību nama Uzņemšanas nodaļā.

 15. Pie pacientes vienlaicīgi atļauts atrasties ne vairāk kā 2 (diviem) apmeklētājiem. Dzemdību nama valdei medicīnisku vai citu pamatotu apsvērumu dēļ ir tiesības ierobežot visu pacientu vai atsevišķa pacienta, t.sk. jaundzimušā, apmeklējumus.

 16. Pacientu apmeklējumu ierobežotas pieejamības telpās, tai skaitā - Dzemdību centrā, Operāciju blokā un Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā nosaka ārstniecības nodaļas vadītājs un/vai galvenie speciālisti.

 17. Ārpus noteiktā stacionāro ārstniecības nodaļu apmeklētāju laika Dzemdību nama teritorijā pacientei tuva persona drīkst atrasties tikai tad, ja viņai ir saņēmusi ārstniecības nodaļā noformētu caurlaidi - ieejas karti. Pārvietojoties pa Dzemdību nama teritoriju, apmeklētāja pienākums ir caurlaidi - ieejas karti uzrādīt Drošības un uzraudzības dienesta darbiniekiem.

 18. Fotografēt, filmēt citas personas, tai skaitā Dzemdību nama ārstniecības personas, un/vai veikt šo personu sarunu audio ierakstus ir atļauts tikai ar šo personu atļauju. Dzemdību nama iekšējo teritoriju un telpas fotografēt, filmēt un/vai veikt tajās audio ierakstus ir atļauts tikai ar Dzemdību nama valdes atļauju.

 19. Dzemdību nama telpās un teritorijā aizliegts smēķēt, lietot un/vai un atrasties alkohola vai narkotisko vielu reibumā.

 20. Dzemdību namā aizliegts ienest šaujamieročus, tajā skaitā gāzes, un aukstos ieročus.

 21. Pacientu izrakstīšanās no Dzemdību nama notiek katru dienu, tai skaitā brīvdienās un svētku dienās, no pulksten 11:00 līdz 15:00.

 22. Visi norēķini par Dzemdību nama sniegtajiem pakalpojumiem veicami līdz izrakstīšanās brīdim. Ja palātu ar papildu servisu atbrīvo pēc noteiktā izrakstīšanās laika - pēc pulksten 15:00, tad pacientam ir jāmaksā par uzturēšanos par vienu papildu gultas dienu.

 23. Ja paciente iestājoties stacionārā, personīgās mantas, tajā skaitā apģērbu un apavus ir nodevusi Dzemdību namā uzglabāšanai, tie jāizņem izrakstīšanas dienā no stacionāra. Neizņemtās pacientu personīgās mantas Dzemdību nams uzglabā ne ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus un pēc termiņa notecējuma nodod tās labdarības organizācijām.

 24. Dzemdību nama Drošības un uzraudzības dienesta darbinieki ir tiesīgi tās personas, kuras pārkāpj vai nepilda Dzemdību nama iekšējās kārtības noteikumus, izraidīt no Dzemdību nama un tā teritorijas.