Medicīnas ētikas komiteja

APSTIPRINĀTS
ar 18.07.2017. rīkojumu Nr.V-63/2017

Par medicīnas ētikas komiteju

Pamatojoties uz, Ārstniecības likuma 13. un 14.pantu un, lai izskatītu ētikas jautājumus kas saistīti ar ārstniecības personu darbību, kā arī jaunām medicīniskajām tehnoloģijām, nosaku:

1. Izveidot SIA “Rīgas Dzemdību nams” Medicīnas ētikas komiteju šādā sastāvā:

                   1.1. Vija Bathena, galvenā vecmāte (galvenā medicīnas māsa);

                   1.2. Rudīte Berezovska, Mātes un bērna aprūpes nodaļas virsmāsa;

                   1.3. Ilona Gulbe, neonatoloģe, Vakcinācijas kabineta vadītāja;

                   1.4. Aldis Lidžus, Anestezioloģijas dienesta anesteziologs reanimatologs;

                   1.5. Endžija Lūse, Uzņemšanas nodaļas vecākā vecmāte;

                   1.6. Vijai Veisa, Dzemdību centra ginekoloģe, dzemdību speciāliste;

                   1.7. Vineta Vēja, Ārstnieciskā darba uzskaites un medicīniskās statistikas nodaļas speciāliste medicīniskās statistikas jautājumos.

2. Apstiprināt aktualizēto SIA “Rīgas Dzemdību nams” Medicīnas ētikas komitejas nolikumu, pielikumā.

3. Medicīnas ētikas komiteja darbojas saskaņā ar nolikumu.

 

SIA “Rīgas Dzemdību nams”MEDICĪNAS ĒTIKAS KOMITEJAS NOLIKUMS 

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.1. SIA “Rīgas Dzemdību nams”, turpmāk – Dzemdību nams, Medicīnas ētikas komiteja, turpmāk – Ētikas komiteja, ir konsultatīva institūcija, kas izveidota ārstniecības iestādē ar medicīnas ētiku saistītu jautājumu risināšanai.

1.2. Ētikas komitejas sastāvā ir 7 (septiņi) komitejas dalībnieki.

1.3. Ētikas komitejas sastāvu, ņemot vērā darbinieku ieteikumus, apstiprina ar Dzemdību nama valdes priekšsēdētāja rīkojumu.

 

II. Ētikas komitejas funkcijas

2.1. Sniegt ārstniecības personām konsultācijas un ieteikumus ar medicīnas ētiku saistītos jautājumos, kā arī konsultēt medicīnas ētikas jomā pieņemto normatīvo aktu piemērošanas jautājumos.

2.2. Izskatīt, ievērojot konfidencialitāti, jebkuru fiziskās vai juridiskās personas iesniegumu un sūdzību ar medicīnas ētiku saistītos jautājumos, kas attiecas uz Dzemdību nama ārstniecības personu darbību un jaunu ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju izmantošanu, un rezultātus paziņot ieinteresētajām personām.

2.3. Izvērtēt jaunu ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju atbilstību ētikas normām un rezultātus paziņot attiecīgās institūcijas administrācijai.

2.4. Iesniegt priekšlikumus attiecīgajai profesionālās asociācijas sertifikācijas komisijai par ārstniecības personas sertifikāta anulēšanu, ja ārstniecības personas darbība ir bijusi pretrunā ar Latvijas Ārstu ētikas kodeksu.

2.5. Izskatīt jebkurus ar Dzemdību nama amatpersonu un darbinieku ētiku saistītos jautājumus, tai skaitā, bet ne tikai par valsts vai pašvaldības amatpersonu iespējamu atrašanos vai atrašanos interešu konflikta situācijās un par citiem koruptīviem nodarījumiem.

 

III. Ētikas komiteja tiesības

3.1. Pieprasīt un saņemt 15 (piecpadsmit) dienu laikā no ārstniecības iestādēm, ārstniecības personu profesionālajām biedrībām un ārstniecības personām Ētikas komitejas darbam nepieciešamo informāciju.

3.2. Uzaicināt uz Ētikas komitejas sēdi ārstniecības personas vai citas kompetentas personas un saņemt no tām nepieciešamo informāciju.

3.3. Pieaicināt darbam Ētikas komitejā speciālistus un ekspertus un saņemt to atzinumus.

 

IV. Ētikas komitejas darbība

4.1. Ētikas komitejas dalībnieki, aizklāti balsojot, no Ētikas komitejas dalībnieku vidus savā pirmajā sapulcē ievēlē priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.

4.2. Ētikas komitejas priekšsēdētājs izstrādā sēžu darba kārtību un organizē jautājumu izskatīšanu un dokumentu sagatavošanu.

4.3. Ētikas komitejas sekretārs sasauc komitejas sēdes, sagatavo nepieciešamos materiālus, vajadzības gadījumā nosūta tos ieinteresētajām personām un noformē sēdes protokolu.

4.4. Ētikas komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 5 (pieci) tās dalībnieki.

4.5. Ētikas komitejas sēdes ir atklātas. Ja komitejas sēdē paredzēts izskatīt jautājumus, kas attiecas uz amatpersonu darbību vai pacientu privāto dzīvi, ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi, komiteja pieņem lēmumu, ka sēde ir slēgta, un uzaicina ieinteresētās personas piedalīties sēdē.

4.6. Ētikas komiteja ir tiesīga uzaicināt piedalīties savās sēdēs ekspertus.

4.7. Ētikas komiteja galīgo lēmumu pieņem balsojot. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss. Komitejas darbā pieaicinātajām personām ir padomdevēja tiesības.

4.8. Ētikas komiteja lēmumus var pieņemt arī gadījumā, ja ieinteresētā persona nav ieradusies uz sēdi, to atzīmējot protokolā.

4.9. Ētikas komitejas lēmumi tiek nosūtīti ieinteresētajām personām 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

4.10. Ētikas komitejas lēmums var pārsūdzēt Latvijas Ārstu biedrības medicīnas ētikas komitejā 2 (divu) nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

4.11. Ētikas komitejas lēmumi un protokoli tiek glabāti 5 (piecus) gadus. Par dokumentu saglabāšanu ir atbildīgs Ētikas komitejas sekretārs.

4.12. Ētikas komitejas priekšsēdētājs un tās dalībnieki, kā arī komitejas darbā pieaicinātās personas par darbu komitejā atalgojumu nesaņem.

4.13. Ētikas komitejas darbību finansiāli un materiāltehniski nodrošina Dzemdību nams.